Knauf MP75 30kg

Ģipša mašīnapmetums. Vienkārtas sienu un griestu apmetums, paredzēts visu veidu iekštelpām, arī virtuvēm, vannas istabām un citām telpām ar normālu mitruma līmeni.Iepakojums 30kg.

Signālvārds: Bīstami
Bīstamības apzīmējumi: H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus
Papildus bīstamības apzīmējumi: Nav.
Drošības prasību apzīmējumi: Vispārējie: P102 Sargāt no bērniem
Profilakse: P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus
Reakcija: P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.
Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot
P315 Nekavējoties lūdziet palīdzību mediķiem
Glabāšana: Nav.
Iznīcināšana: P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem
Sastāvā esošu vielu identitāte: Kalcija dihidroksīds
Papildu marķējums: Nav nepieciešams.
Bērniem nepieejamas aizdares: Nav nepieciešamas.
Sataustāmas bīstamības brīdinājuma zīmes: Nav nepieciešamas.

7.70 €

līdzīgas preces

ZM Universālā mūrjava
4.99 €
pasūtīt
Rotband 30kg
14.40 €
pasūtīt
Capatect Mineral-Leichtputz K15 1,5MM PL 25KG 99534
12.36 €
pasūtīt
Goldband 30kg
9.15 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts