Ceresit CM77 ''EltraFLEX'' Lietošanai gatava ķimikāliju noturīga vienkomponenta līme „Ultra Flex”

Lietošanai gatava flīžu līme ar lielu elastību, pielietojama arī uz nedaudz vibrējošām virsmām.
Īpašības
•Ilgstoša, spēcīga pielipšana pie visām grūti apstrādājamām pamatnēm
•Pastāvīgi elastīgs līmējums - spēja absorbēt spriegumus •Ūdensdroša - pielietojumam telpās un ārpus tām
•Izturīga pret ķimikāliju iedarbību, triecienizturīga un skaņu slāpējoša
•Pielāgojams saistīšanās laiks
Piemērota lietošanai telpās un ārpus tām un nodrošina uzticamu un stingru līmējumu pat pie grūti apstrādājamām pamatnēm, tādām kā metāls, koks, stikls, sintētiskie sveķi un pārklājumi - parasti bez grunts.
Iepakojums 8 kg.


Tehniskā informācija
Satur: Silīcija dioksīds, kvarcs, ieelpojamās daļiņas, Trimetoksivinilsilāns
N,N-etān-1,2-diilbis(12-hidroksioktadekān-1-amīds)
Signālvārds: Brīdinājums
Bīstamības apzīmējums:
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.
Papildu informācija
EUH211 Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.
Drošības prasību apzīmējums:
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102 Sargāt no bērniem.
Drošības prasību apzīmējums:
Novēršana

P260 Neieelpot miglu/izgarojumus.
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
Drošības prasību apzīmējums:
Reakcija
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
Drošības prasību apzīmējums:
Iznīcināšana

P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem
87.89 €

līdzīgas preces

CM16 "Flexible'' Elastīga flīžu līmjava
11.83 €
pasūtīt
K4 Īpaši elastīga flīžu līme
8.55 €
pasūtīt
K2 Elastīga flīžu līme
5.38 €
pasūtīt
CM17 "Super Flexible'' Ļoti elastīga flīžu līmjava
16.89 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts