Ceresit CE43** „Grand'Elit” Īpaši izturīga un elastīga šuve 25kg

CE 43 GrandElit elastīgā, sevišķi izturīgā šuvju java
Ūdensdroša java līdz 20 mm platām šuvēm ar pastiprinātu izturību pret ķimikāliju iedarbību
Īpašības
• Pamatnēm ar lielu mehānisko un ķīmisko noslodzi
• Aquastatic efekts - izturība pret ūdens absorbciju
• Sienām un grīdām
• Pielietojumam telpās un ārpus tām (sadzīves + publiskas zonas ar intensīvu pārvietošanos, arī rūpnieciskās zonas)
• Pielietojumam uz apsildāmajām grīdām
• Pastāvīgi slapjām zonām (publiskās dušas + peldbaseini)
• Keramikas flīzēm un akmens flīzēm
Pieejama sekojošās krāsās: ** - anthracite(13), graphite(16), bahama(43), caramel(46), siena(47)clinker(49), chocolate(58), terra(55), cocoa(52).
Iepakojums 25 kg.

Tehniskā informācija

Signālvārds: Bīstami
Bīstamības apzīmējums:
H315 Kairina ādu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējums: P102 Sargāt no bērniem.
P260 Izvairīties ieelpot putekļus.
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
P313 Lūdziet palīdzību mediķiem.
P501 Izmest saturu / iepakojumu saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
54.67 €

līdzīgas preces

CE40* „Aquastatic” Elastīga šuve. Balts. 2kg
5.06 €
pasūtīt
CE43* „Grand'Elit” Īpaši izturīga un elastīga šuve. Pelēks. 25kg.
32.56 €
pasūtīt
CE79 Ultraepoxy Industrial Divkomponentu, ķīmiski izturīga epoksīda java flīžu un akmeņu uzstādīšanai un izšuvošanai
54.99 €
pasūtīt
CE40* „Aquastatic” Elastīga šuve. Pelēks. 2kg
4.80 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts