Ceresit CM11 ''Comfort Plus" Universāla flīžu līmjava

Universāla flīžu līmjava

Īpašības
•keramikas un akmens masas flīžu līmēšanai iekšdarbos un āra darbos
•vienkārši sajaucama un uzklājama
•ūdensizturīga un salizturīga
•piemērota flīžu līmēšanai pie grīdām un sienām
•patēriņš: špakteļlāpstiņa ar 4 mm zobojumu – 2,0 kg/m²
•šuvošana pēc 48 stundām
•iepakojums: 5 kg un 25 kg
•uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

Apraksts

Līmjava Ceresit CM 11 ir paredzēta keramikas (glazētu, terakotas), cementa un akmens (izņemot marmora) flīžu līmēšanai pie deformācijām nepakļautām pamatnēm, piem., parasta un šuves nesaturoša betona, cementa apmetuma un kaļķotām cementa pamatnēm. Klinkera flīžu gadījumā lietot tikai iekštelpās. Līmjavu var izmantot gan iekšdarbos, gan āra darbos. Javai ir pievienotas speciālas ķīmiskas piedevas, kas neļauj flīzēm noslīdēt, tādējādi nodrošinot stabilu un ērtu uzstādīšanu.
Iepakojums 25kg.

Tehniskā informācija
Satur: Portlandcements, ar zemu hromātu saturu
Dūmvadu putekļi, portlandcements
Signālvārds: Bīstami
Bīstamības apzīmējums:
H315 Kairina ādu.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējums:
P102 Sargāt no bērniem.
P260 Izvairīties ieelpot putekļus.
P313 Lūdziet palīdzību mediķiem.
Drošības prasību apzīmējums:
Novēršana
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
Drošības prasību apzīmējums:
Reakcija
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
7.35 €

līdzīgas preces

CM12 BALTS ''Elastic'' Flīžu līme ar paaugstinātu elastību
16.25 €
pasūtīt
CM 17 LOW DUST 25KG
18.70 €
pasūtīt
CM12 ''Elastic'' Flīžu līme ar paaugstinātu elastību
11.95 €
pasūtīt
CERESIT CM49 PREMIUM FLEXIBLE balta, ļoti elastīga flīžu līme
31.90 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts