Ceresit CM17 "Super Flexible'' Ļoti elastīga flīžu līmjava

CM 17 „Super Flexible” elastīgā flīžu līme
Plānkārtas līmjava keramikas plāksnīšu stiprināšanai uz deformējamām un kritiskām pamatnēm.
Īpašības:
gresa plāksnītēm
kritiskām pamatnēm un apsildāmām grīdām
balkoniem un terasēm
ļoti liela izmēra plāksnēm
stabila vertikālām virsmām – nenotiek noslīdēšana
augsta adhēzijas spēja
āra darbiem un iekšdarbiem
salizturīga un ūdensnecaurlaidīga
Iepakojums 25kg.

Tehniskā informācija

Signālvārds: Bīstami
Bīstamības apzīmējums: H315 Kairina ādu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējums:
P102 Sargāt no bērniem.
P260 Izvairīties ieelpot putekļus.
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P313 Lūdziet palīdzību mediķiem.
Drošības prasību apzīmējums: Iznīcināšana P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem
16.89 €

līdzīgas preces

K4 Īpaši elastīga flīžu līme
8.55 €
pasūtīt
CM29 „Multi Xpress” Ātri sacietējoša universālā flīžu līmjava
15.18 €
pasūtīt
CM77 ''EltraFLEX'' Lietošanai gatava ķimikāliju noturīga vienkomponenta līme „Ultra Flex”
87.89 €
pasūtīt
CERESIT CM49 PREMIUM FLEXIBLE balta, ļoti elastīga flīžu līme
31.90 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts