Ceresit CE43* „Grand'Elit” Īpaši izturīga un elastīga šuve. Pelēks. 25kg.

CE 43 GrandElit elastīgā, sevišķi izturīgā šuvju java
Ūdensdroša java līdz 20 mm platām šuvēm ar pastiprinātu izturību pret ķimikāliju iedarbību
Īpašības
• Pamatnēm ar lielu mehānisko un ķīmisko noslodzi
• Aquastatic efekts - izturība pret ūdens absorbciju
• Sienām un grīdām
• Pielietojumam telpās un ārpus tām (sadzīves + publiskas zonas ar intensīvu pārvietošanos, arī rūpnieciskās zonas)
• Pielietojumam uz apsildāmajām grīdām
• Pastāvīgi slapjām zonām (publiskās dušas + peldbaseini)
• Keramikas flīzēm un akmens flīzēm

 Pieejama sekojošās krāsās: * - pelēks(07).
Iepakojums 25 kg.

Tehniskā informācija
Signālvārds: Bīstami
Bīstamības apzīmējums:
H315 Kairina ādu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējums: P102 Sargāt no bērniem.
P260 Izvairīties ieelpot putekļus.
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
P313 Lūdziet palīdzību mediķiem.
P501 Izmest saturu / iepakojumu saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
32.56 €

līdzīgas preces

CE40** „Aquastatic” Elastīga šuve 5kg
14.80 €
pasūtīt
CE40* „Aquastatic” Elastīga šuve. Pelēks. 5kg
9.45 €
pasūtīt
CE89 Ultraepoxy Premium Divkomponentu, ķīmiski izturīga epoksīda java flīžu un mozaīku uzstādīšanai un izšuvošanai
39.89 €
pasūtīt
CE40* „Aquastatic” Elastīga šuve. Balts. 2kg
5.30 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts