Время работы
Рабочие дни: 9:00-17:00
Суббота: закрыто
Воскресение: закрыто

В интернет-магазине заказы можно совершать 00 - 24

Политика конфиденциальности

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par organizāciju, personas datu apstrādes nolūku, tiesisku pamatu, uzglabāšanas termiņu, subjekta tiesībam, par sīkdatnēm u.c.

1. Organizācijas kontaktinformācija
Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA D99, vienotās reģistrācijas Nr. 40003571457, faktiskā adrese Rīgā, Daugavgrīvas iela 99, LV-1007.
SIA D99 kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: d99@d99.lv, info@buvoutlet.lv, tālruņa numurs +371 67804960, +371 67804961.

2. Personas datu apstrādes nolūki
Ja jūs noformējat pasūtījumu mūsu mājaslapā, pa tālruņi vai klātienē jūs piekritāt savu personas datu apstrādei.
Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus SIA D99 sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.
Klients ir atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu datu nodrošināšanu pasūtījuma veikšanas brīdī. Jūs apņematies neveikt nekādas darbības, kas vērstas pret vietnes drošību, ka arī apliecināt, ka Jūs neesat jaunāks par 16 gadiem.
Izmantojot SIA D99 mājaslapas un / vai iegādājoties preces un / vai pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūs saprotat politiku, un Jūs piekrītat sekot izmaiņām tajā.
Ja Jūs nepiekrītat šai politikai vai atsevišķām tajā ietvertām sadaļam, lūdzu, neizmantojiet mūsu vietnes pakalpojumus.
SIA D99 apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
Preču pārdošanai:
- klienta identificēšanai;
- rēķina sagatavošanai;
- maksājumu par pasūtījumu grāmatošanai;
- preču piegādei (pirkuma līguma saistību izpildei);
- garantijas saistību izpildei;
- iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
Ja tas ir vajadzīgs SIA D99 apstrāda jūsu datus, informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

3. Kādā veidā tiks apstrādāti personas dati
Apstrādājot mums sniegtos personas datus, tiek ievērotas datu aizsardzības tiesību aktu prasības.
Tiek garantēta pilnīga konfidencialitāte.
SIA D99 informē, ka norādot savu e-pasta adresi, jūs piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīts rēķins pasūtījuma apmaksai, paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.
SIA D99 informē, ka norādot savu mobilo tālruņa numuru, jūs piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta ziņa par rēķina izsūtīšanu uz e-pastu, paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem, darbinieks vai kurjers zvanīt, lai sarunātu preču saņemšanu.
SIA D99 apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA D99 saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
Saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA D99 pilnvaro savus sadarbības partnerus veikt preču piegādes, sms izsūtīšanu. Ja izpildot šos uzdevumus, SIA D99 sadarbības partneri apstrādā SIA D99 rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par SIA D99 datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un SIA D99 ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. (piemēram sūtījama piegāde uz pakomātiem, kurjera piegādes u.c.)
SIA D99 sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar datu apstrādes līgumu, SIA D99 prasībām un tiesību aktiem; un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai savu saistību izpildei.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
SIA D99 rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (SIA D99 interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
SIA D99 apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
Klienta pasūtījuma izpildei - lai pieņemtu Klienta pasūtijumu un nodrošināt to izpildi;
saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;

5. Personas datu glabāšanas ilgums
Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots ar noslēgto distances līgumu ar Klientu; kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA D99 vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā) vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noilgumu, civiltiesībām u.tml.). Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

6. Piekļuve personas datiem un citas Klienta kā datu subjekta tiesības
Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Jums ir tiesības saņemt SIA D99 rīcībā esošos datus par sevi mašīnlasāmā formā.
Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
- rakstveida formā klātienē SIA D99 birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
- elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
- nosūtot pieprasījumu uz pasta adresi Rīga, Daugavgrīvas iela 99, LV-1007, Latvija
SIA D99 datus izsniedz pēc tam, kad veikta datu pieprasītāja identifikācija.
SIA D99 nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

7. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
Klients dod piekrišanu personas datu apstrādei (piemēram, reklāmas izsūtīšana).
Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu uzrakstot vēstuli no sava e-pasta vai klātienē SIA D99 biroja, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

8. Mājaslapu apmeklējumi
SIA D99 mājaslapās var tikt izvietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA D99 nenes atbildību.


9. Papildinājumi
SIA D99 ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot SIA D99 mājaslapās – www.buvoutlet.lv.
Sazinieties ar mums

Напишите свое сообщение, и мы ответим в ближайшее время!

Спасибо, ваше сообщение отправлено