Ceresit ZM Universālā mūrjava

Vispārēja pielietojuma mūrjava Ceresit ZM uz cementa bāzes, kas piemērota mūrēšanai iekšdarbos un āra darbos.

Īpašības
Javas klase M10
aukstumizturīga
mitrumizturīga
plastiska konsistence
patēriņš: pie 1 mm slāņa 1,7 kg/m²

uzglabāšanas laiks: 12 mēneši
Iepakojums: maiss 25 kg.

Tehniskā informācija
Satur: Portlandcements, ar zemu hromātu saturu
Dūmvadu putekļi, portlandcements
Signālvārds: Bīstami
Bīstamības apzīmējums:
H315 Kairina ādu.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
Drošības prasību apzīmējums:
P102 Sargāt no bērniem.
P260 Izvairīties ieelpot putekļus.
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P313 Lūdziet palīdzību mediķiem.
P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem
4.99 €

līdzīgas preces

Rotband 30kg
14.40 €
pasūtīt
ZKP 25kg Universālā apmetuma java
6.21 €
pasūtīt
Goldband 30kg
9.15 €
pasūtīt
Caparol CAPATECT MINERAL-LEICHTPUTZ K20 2MM
12.36 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts