Ceresit CD25 Smalkgraudaina java betona labošanai

Ceresit CD 25 1 komponenta, smalkgraudaina remontjava 5 - 30 mm biezu slāņu veidošanai

ĪPAŠĪBAS
Betona klasei virs C12/15
Armēta ar šķiedrām
Zems rukums
Izturība pret salu un ceļa apledojuma kausēšanas ķimikālijām
Ātra manuālā un mehāniskā uzklāšana
Vertikālām un horizontālām virsmām
Patēriņš: aptuveni 2 kg/m2 1 mm slāņa biezumam.
APRAKSTS
Ceresit CD 25 lieto, lai izlīdzinātu betonu un dzelzsbetonu un lai pildot salabotu bojātas pamatnes. Pārklājuma biezuma diapazons ir no 5 līdz 30 mm. CD 25 ir daļa no betona labošanas sistēmas Ceresit PCC, ko papildus veido CD 24, CD 26, CD 30. Sistēma ir izstrādāta plaisu/tukšumu aizpildīšanai un balkonu pārprofilēšanai, kā arī dažādu veidu cementa un dzelzsbetona konstrukciju, tādu kā balkoni, pārejas, dzelzsbetona grāvji, griesti, tvertnes (tostarp atkritumu apstrādes iekārtas), satiksmes pārvadi, rāmju konstrukcijas un daudzpaneļu konstrukcijas, monolītas konstrukcijas (tostarp peldbaseini), skursteņi u. c., sarežģītu remontu veikšanai.
Iepakojums 25 kg.

Tehniskā informācija

Satur Portlandcements, ar zemu hromātu saturu
Dūmvadu putekļi, portlandcements
Signālvārds: Bīstami
Bīstamības apzīmējums: H315 Kairina ādu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējums: P102 Sargāt no bērniem.
P260 Izvairīties ieelpot putekļus.
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.
Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P313 Lūdziet palīdzību mediķiem.
Drošības prasību apzīmējums:
Iznīcināšana
P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem

27.25 €

līdzīgas preces

CD26 Rupjgraudaina java betona labošanai
27.95 €
pasūtīt
CT29 Rupja minerālā špaktelēšanas java
10.99 €
pasūtīt
PL Capalith Fassadenspachtel P 25 KG 843727
12.18 €
pasūtīt
Vario ģipša špaktele
18.70 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts