Ceresit CT34 Plānkārtas līdzinātājs fasādēm, balts

Plānkārtas līdzinātājs fasādēm, balts
ĪPAŠĪBAS
elpojošs
izturīgs pret laika apstākļiem
ļoti laba adhēzija
viegli uzklājams
hidrofobs
elastīgs, pastiprināts ar mikrošķiedrām
patēriņš: pie 1 mm slāņa 1,0 kg/m²
iepakojums: 25 kg
uzglabāšanas laiks: 12 mēneši
APRAKSTS
CT 34 īpašības ļauj uzklāt to plānā slānī uz sienām un griestiem, pārklāt raupju un nelīdzenu cementa un cementa – kaļķa apmetumu. Atļauts lietot arī mitrās telpās iekšdarbos un āra darbos. Apmetuma slāņa biezums var būt līdz 5 mm. Java ir balta un ar to var veidot apmetuma virsmu ar gludu faktūru, tāpēc tā ir ideāli piemērota ar stikla mozaīkām pārklājamas vai pārkrāsojamas pamatnes izlīdzināšanai, kā arī fasādes apdarei. Java ir uzklājama mehāniski.

Tehniskā informācija

Signālvārds: briesmas
Bīstamības apzīmējums: H315 Kairina ādu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējums: P102 Sargāt no bērniem.
P260 Izvairīties no putekļu ieelpošanas.
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.
Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P313 Lūdziet palīdzību mediķiem
19.50 €

līdzīgas preces

CX15 Ātri cietējoša montāžas java
23.70 €
pasūtīt
PL Capalith Fassadenspachtel P 25 KG 843727
12.18 €
pasūtīt
CD25 Smalkgraudaina java betona labošanai
27.25 €
pasūtīt
CX20 - 20kg „Comfort’’Montāžas un remonta java
17.15 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts