Caparol PL Capalith Fassadenspachtel P 25 KG 843727

Minerāla pulverveida špakteļmasa fasādes virsmas līdzināšanai un remontam Caparol .
Pielietojums: Raupju un nelīdzenu pamatņu plānas kārtas špaktelēšanai, bojātu apmetuma un betona virsmu remontam, pildrežău veidošanai, kā arī saplaisājušu fasāžu apstrādei (žūšanas plaisas, rukuma plaisas, apmetuma tehniskās plaisas, vieglas plaisas salaiduma un atbalsta šuvēs), ieklājot audumu, kā arī pilnīgai mūra, gāzbetona un betona virsmas špaktelēšanai.
Maksimālais slāņa biezums vienam klājumam: Visas virsmas špaktelēšanai10 mm, bojājuma vietu labošanai apm. 20 mm.
Īpašības:
- Izturīga pret atmosfēras ietekmi.
- Nerūkoša.
- Nedegošas.
- Viegla iestrāde.
- Laba saķere ar pamatni.
- Mitra filcējama.
- sd H2O-vērtība , ja slāņa biezums 5 mm, apm. 0,06 m.
- Atb. javu grupai PII saskaņā ar DIN 18 550.
Maiss 25 kg.

Tehniskā informācija

Signālvārds : Draudi
Bīstamības apzīmējumi : H315 Kairina ādu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējumi : P102 Sargāt no bērniem.
Novēršana: P260 Neieelpot putekļus vai dūmus.
P280 Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus.
Rīcība: P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
P305 + P351 + P338 + P310 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
12.18 €

līdzīgas preces

CX10 Universāla ātras iedarbības poliuretāna līme
11.54 €
pasūtīt
CT32 Java klinkeram
11.90 €
pasūtīt
CT34 Plānkārtas līdzinātājs fasādēm, balts
19.50 €
pasūtīt
CX15 Ātri cietējoša montāžas java
23.70 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts