CERESIT CT76 silikona-elastomērisks apmetums 25kg

 CERESIT CT76 silikona-elastomērisks apmetums, „akmentiņu” faktūra, grauda izmērs 1,5 mm vai 2,0 mm, spainis 25kg.

ĪPAŠĪBAS:
augsta izturība pret UV staru starojumu
virsmas ilgnoturība ar „pašdziedinošu” efektu
augsta krāsas toņu stabilitāte
pašattīrošs (augsta izturība pret netīrumiem)
elastīgs un izturīgs pret triecieniem
ļoti zema absorbcija un augsta tvaika caurlaidība
izturīgs pret dažādiem laika apstākļiem
ļoti plaša Colours of Nature® un Intense krāsu palete
pagarināts uzglabāšanas laiks
APRAKSTS
CERESIT CT76 ir paredzēts plānkārtas dekoratīvo apmetumu veidošanai siltināšanas sistēmās uz betona pamatnēm, parastiem apmetumiem, ģipša pamatnēm unskaidu plātnēm, ģipškartona plāksnēm un citām konstruktīvām virsmām.Mēs iesakām pielietot CT76 kā fasāžu apmetumu Ceresit ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sistēmas) ietvaros, izmantojot EPS plāksnes, vai minerālvati.

CT76 ieteicams pielietošanai nodalījumos, kur ir nepieciešama augsta tvaiku caurlaidība. Speciālu piedevu un pildvielu dēļ apmetumam CT76 ir spēja „pašdziedināt” virsmas mikroplaisas.

Paaugstinātais UV staru absorbētāju saturs nodrošina lielisku toņu noturību.

Tehniskā informācija

Satur: Quartz (SiO2) respirable particulates (RCS) >=10%
Pentametil-4-piperidilsebacinātu reakcijas masa
Signālvārds: Brīdinājums
Bīstamības apzīmējums:
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Papildu informācija
EUH212 Uzmanību! Izmantojot var veidoties bīstami ieelpojami putekļi. Putekļus neieelpot.
Satur: Izotiazolinonu maisījums 3:1 (CIT/MIT); 2-oktil-2H-izotiazol-3-ons Var izraisīt alerģisku reakciju.
Drošības prasību apzīmējums:
Novēršana
P260 Neieelpot miglu/izgarojumus.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
Drošības prasību apzīmējums:
Reakcija
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

62.70 €

līdzīgas preces

CT60 Akrila apmetums ar “akmentiņu” faktūru, tonējams, grauds 1,5 mm
46.09 €
pasūtīt
CT75 Silikona apmetums ar “ķirmjveida” faktūru, tonējams, grauds 2,0 mm
53.90 €
pasūtīt
CT74 Silikona apmetums ar “akmentiņu” faktūru, tonējams, grauds 1,5 mm
53.90 €
pasūtīt
CT174 Silikātu-silikona apmetums ar “akmentiņu” faktūru, tonējams, grauds 1,5 mm
42.35 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts