Caparol Capatect Mineral-Leichtputz K15 1,5MM PL 25KG 99534

Caparol Capatect Mineral-Leichtputz K15 1,5MM
Minerāls, vieglais t.s. “biezpiena” struktūras dekoratīvais apmetums.
Pielietojums.
Izmanto kā nobeiguma pārklājumu: Capatect siltumizolācijas sistēmās A un B, uz nepārklāta betona, minerāliem veciem un jauniem apmetumiem.
Var izmantot arī iekšdarbiem. Iztur mehanisko slodzi Nedegoša (A1- DIN 4102)
Maisi 25 kg

Signālvārds : Briesmas
Bīstamības apzīmējumi : H315 Kairina ādu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
Drošības prasību apzīmējums : P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102 Sargāt no bērniem.
Novēršana:
P260 Neieelpot putekļus vai dūmus.
P264 Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt.
P280 Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus.
Rīcība: P305 + P351 + P338 + P310 SASKARĒ AR ACĪM:
Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt.
Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
12.36 €

līdzīgas preces

Capatect-Leichtgrundputz 170 25KG 99541
8.75 €
pasūtīt
ZB ”Premium” Sausā betona java
5.35 €
pasūtīt
ZKP 25kg Universālā apmetuma java
6.21 €
pasūtīt
MP75 30kg
7.70 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts