Ceresit CR61 Atjaunojošs apmetums pamatnēm

Atjaunojošs apmetums pamatnēm izmantošanai iekšdarbos un āra darbos, slāņabiezums 10mm.
Iepakojums 25 kg.


Tehniskā informācija

Satur: Portlandcements, ar zemu hromātu saturu, Kalcija hidroksīds
Dūmvadu putekļi, portlandcements
Signālvārds: Bīstami
Bīstamības apzīmējums:
H315 Kairina ādu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējums:
P102 Sargāt no bērniem.
P260 Izvairīties ieelpot putekļus.
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P313 Lūdziet palīdzību mediķiem.
P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem
21.95 €

līdzīgas preces

CR166 Ūdensnecaurlaidīgs, elastīgs divkomponentu pārklājums
108.35 €
pasūtīt
CR65 Ūdensnecaurlaidīga java
21.00 €
pasūtīt
CO81 Šķidrums injekcijai mitrās sienās
120.95 €
pasūtīt
CR90 „Crystaliser” Kristalizējoša blīvējošā java
35.40 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts