Ceresit CS25*** Ļoti kvalitatīvs silikons sanitārtehniskajām ierīcēm

Materiāls šuvju aizpildīšanai starp keramikas plāksnītēm un plaisu aizpildīšanai pie sanitārtehniskajām ierīcēm virtuvēs, vannas istabās, kā arī pielietojams ārdarbos.
Pieejama sekojošās krāsās: *** - graphite(16), coal(18), melba(22), sahara(25), cream(28), pink(34), chili(37), pergamon(39), toffi(44), cocoa(52), kiwi(67), amazon(70), olive(73), crocus(79), sky(80), polar(85), ocean(88), lila(90).
Iepakojums 280ml.


Tehniskā informācija

Satur: 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons
Signālvārds: Brīdinājums
Bīstamības apzīmējums: H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H315 Kairina ādu. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējums: P102 Sargāt no bērniem. P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P261 Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus. P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
Drošības prasību apzīmējums: Reakcija P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
Drošības prasību apzīmējums: Iznīcināšana P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem

9.15 €

līdzīgas preces

POINT līme naglu vietā 96 kristlāldzidra 280ml
4.84 €
pasūtīt
CS25* Ļoti kvalitatīvs silikons sanitārtehniskajām ierīcēm
5.50 €
pasūtīt
CS11 Akrila hermētiķis 280ml
2.20 €
pasūtīt
CT10 „Super’’Silikona impregnāts šuvēm un plāksnītēm
7.20 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts