Ceresit CS25** Ļoti kvalitatīvs silikons sanitārtehniskajām ierīcēm

Materiāls šuvju aizpildīšanai starp keramikas plāksnītēm un plaisu aizpildīšanai pie sanitārtehniskajām ierīcēm virtuvēs, vannas istabās, kā arī pielietojams ārdarbos.
Pieejama sekojošās krāsās: ** - carrara(3), cementgrey(12), silver(04), manhattan(10), antracite(13), rosa(31), jasmine(40), natura(41), bahama(43), caramel(46), siena(47), clinker(49), terra(55), chocolate(58), mint(64).
Iepakojums 280ml.


Tehniskā informācija
Satur: 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons
Signālvārds: Brīdinājums
Bīstamības apzīmējums: H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H315 Kairina ādu. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējums: P102 Sargāt no bērniem. P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P261 Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus. P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
Drošības prasību apzīmējums: Reakcija P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
Drošības prasību apzīmējums: Iznīcināšana P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem
6.89 €

līdzīgas preces

CS25*** Ļoti kvalitatīvs silikons sanitārtehniskajām ierīcēm
9.15 €
pasūtīt
CS11 Akrila hermētiķis 280ml
2.20 €
pasūtīt
POINT līme naglu vietā 96 kristlāldzidra 280ml
4.84 €
pasūtīt
FT101 Plaša pielietojuma elastīgs salaidumu blīvēšanas līdzeklis un universāla līme
8.10 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts