Ceresit CS25* Ļoti kvalitatīvs silikons sanitārtehniskajām ierīcēm

Materiāls šuvju aizpildīšanai starp keramikas plāksnītēm un plaisu aizpildīšanai pie sanitārtehniskajām ierīcēm virtuvēs, vannas istabās, kā arī pielietojams ārdarbos.
Pieejama sekojošās krāsās: * - bezkrāsains, balts(01), pelēks(07).
Iepakojums 280ml.


Tehniskā informācija
Satur: 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons
Signālvārds: Brīdinājums
Bīstamības apzīmējums:
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H315 Kairina ādu.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējums:
P102 Sargāt no bērniem.
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P261 Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
5.50 €

līdzīgas preces

POINT līme naglu vietā 96 kristlāldzidra 280ml
4.84 €
pasūtīt
CT10 „Super’’Silikona impregnāts šuvēm un plāksnītēm
7.20 €
pasūtīt
CS25*** Ļoti kvalitatīvs silikons sanitārtehniskajām ierīcēm
9.15 €
pasūtīt
FT101 Plaša pielietojuma elastīgs salaidumu blīvēšanas līdzeklis un universāla līme
8.10 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts