Ceresit CN70 Pašizlīdzinoša java grīdām

Pašizlīdzinoša java grīdām, paredzēta izlīdzinošo slāņu ieliešanai 3–30 mm biezām pamatnēm.
Iepakojums 25 kg.


Tehniskā informācija

Signālvārds: Bīstami
Bīstamības apzīmējums:
H315 Kairina ādu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
Drošības prasību apzīmējums:
P102 Sargāt no bērniem.
P260 Izvairīties no putekļu ieelpošanas.
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU/ārstu.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P313 Lūdziet palīdzību mediķiem.
16.10 €

līdzīgas preces

CN80 Ātri sacietējoša java grīdām
6.25 €
pasūtīt
CN83 Ātri cietējoša java grīdu labošanai
15.79 €
pasūtīt
CN76 Pašizlīdzinoša java grīdām
23.10 €
pasūtīt
CN72 Pašizlīdzinoša java grīdām
27.95 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts