Ceresit CT99-1l Pretsēnīšu līdzeklis

Pret pelējumu, sūnām, mitrumaugiem, kuriem ir minerāla izcelsme.
Iepakojums 1l.


Tehniskā informācija

Satur: 2-oktil-2H-izotiazol-3-ons
Signālvārds: Brīdinājums
Bīstamības apzīmējums:
H315 Kairina ādu.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējums:
P102 Sargāt no bērniem.
P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem
9.90 €

līdzīgas preces

CT99-10l Pretsēnīšu līdzeklis
43.50 €
pasūtīt
CT98 Koncentrāts netīrumu noņemšanai
25.10 €
pasūtīt
Sylitol 111 Konzentrat 2,5 L 744782
12.13 €
pasūtīt
Samtgrund B1 2,5 LT 805576
14.25 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts