Ceresit CL50 Hidroizolējoša divkomponentu membrāna

Divkomponentu, cementa–dispersīvā masa ūdensnecaurlaidīgu, elastīgu membrānu izgatavošanai zem keramiskajām plāksnītēm.
Iepakojums 10 kg.


Tehniskā informācija
 
Komponents WET. Viela vai maisījums nav kaitīgs saskaņā ar ES Rugulu No 1272/2008 (CLP).
Papildu informācija Satur konservantus: Izotiazolinonu maisījums 3:1 (CIT/MIT). Var izraisīt alerģisku
reakciju. 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons
Drošības prasību apzīmējums: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz
iepakojuma vai etiķetes.
P102 Sargāt no bērniem.
P262 Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.
Komponents DRY. 
Satur Portlandcements, ar zemu hromātu saturu
Signālvārds: Bīstami
Bīstamības apzīmējums: H315 Kairina ādu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējums: P102 Sargāt no bērniem.
P260 Izvairīties ieelpot putekļus.
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.
Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
P313 Lūdziet palīdzību mediķiem.
P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem
74.30 €

līdzīgas preces

hidroizolācija Ceresit CR166
63.80 €
pasūtīt
CO81 Šķidrums injekcijai mitrās sienās
120.95 €
pasūtīt
CR65 Ūdensnecaurlaidīga java
21.00 €
pasūtīt
CR166 Ūdensnecaurlaidīgs, elastīgs divkomponentu pārklājums
108.35 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts