Ceresit CT54 15l Silikāta krāsa

Tvaika caurlaidīga hidrofoba silikātkrāsa fasāžu un iekštelpu krāsošanai, tonējama.
Pieejams vairāk nekā 200 krāsu toņos.
Iepakojums 15l.


Tehniskā informācija

Satur: 2-oktil-2H-izotiazol-3-ons, Izotiazolinonu maisījums 3:1 (CIT/MIT), Cristobalite
Signālvārds: Brīdinājums
Bīstamības apzīmējums:
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Papildu informācija
EUH212 Uzmanību! Izmantojot var veidoties bīstami ieelpojami putekļi. Putekļus neieelpot.
Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons; Alkilfenols, alkoksilēts Var izraisīt alerģisku reakciju.
Drošības prasību apzīmējums:
Novēršana
P260 Neieelpot miglu/izgarojumus.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P280 Izmantot aizsargcimdus.
Drošības prasību apzīmējums:
Reakcija P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
65.90 €

līdzīgas preces

AquaPalace B3 XR 1,175L 889826
13.65 €
pasūtīt
Samtex20 E.L.F. B1 2,5L 832931
19.25 €
pasūtīt
Muresko B3 4,7L 969089
35.70 €
pasūtīt
CT48 3,5l Silikona krāsa
28.56 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts