Caparol Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 25kg

Caparol Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 25kg
Pielietojums:
Armēšanas un līmēšanas maisījums tiek izmantots izolācijas plākšņu līmēšanai un armēšanas slāņa veidošanai Capatect STANDARD siltumizolācijas sistēmās.
Īpašības:
"nedegošs" vai "grūti uzliesmojošs" saskaņā ar siltumizolācijas kompozīta sistēmas struktūru;
noturīgs pret atmosfēras apstākļu iedarbību;
augsta ūdens tvaiku caurlaidības spēja;
ilgs atvērtības laiks;
stabils – nenoslīd;
ekoloģiski drošs;
uzlabojošas piedevas ūdensnecaurlaidības paaugstināšanai, uzklāšanas ērtībai un labas adhēzijas nodrošināšanai.
Iepakojums: 25 kg maiss
Krāsu toņi: Cementa pelēka
Uzglabāšana: Sausā telpā uz paletēm. Jāaizsargā pret mitrumu. Jāaizsargā pret tiešu saules gaismu. Aizvērtā veidā oriģināliepakojumā var uzglabāt maksimāli 12 mēn.
Tehniskie dati:
Rukums – ne vairāk kā 1.5 mm/m
Atvērtības laiks - ne mazāk kā 120 min.
Pielabošanas laiks - ne mazāk kā 10 min.
Saķeres stiprība ar betonu - ne mazāk kā:
-sausos apstākļos: 0.5 MPa
-polistirola plāksnēm 0.08 MPa
ūdenī:
- ar betona: 0.5 MPa
- polistirola plāksnēm 0.08 MPa
Izturīguma zudums:
- Pēc 50 sasalšanas/atkušanas cikliem – ne vairāk kā 25 %
Tvaiku caurlaidība – ne mazāk kā:
- polistirola plāksnes (EPS) 0.04 mg/m • h • Pa
- minerālvate 0.1 mg/m • h • Pa
Norāde
Nepieciešams rūpīgi apsegt piekļāvuma virsmas, jo īpaši stiklu, keramiku, lakotas virsmas, klinkera ķieģeļus, dabīgo akmeni, metālu, kā arī neapstrādātu koksni vai koksni ar pārklājumu. Līmes šļakatas nekavējoties jānoskalo ar ūdeni.

Tehniskā informācija

Signālvārds : Bīstami
Bīstamības apzīmējumi : H315 Kairina ādu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējums : P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102 Sargāt no bērniem.
Novēršana:
P260 Neieelpot putekļus vai dūmus.
P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
P280 Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus.
Rīcība: P305 + P351 + P338 + P310 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
Glabāšana: P405 Glabāt slēgtā veidā.


8.15 €

līdzīgas preces

ZU Līmēšanas un armēšanas java putu polistirolam
7.99 €
pasūtīt
CT240 „Winter’’ Ziemas piedeva krāsam un gataviem dekoriem
7.25 €
pasūtīt
CT190 „Ziema” Līmēšanas un armēšanas java minerālvatei
12.70 €
pasūtīt
CT180 Līmēšanas java minerālvatei
7.98 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts