Ceresit CT85 Līmēšanas un armēšanas java putu polistirolam (EPS)

Ceresit CT85 paredzta Putu polistirola (EPS) plātņu nostiprināšanai, kā arī plāna armēta slāņa uzklāšanai, veidojot ēku siltumizolāciju ar viegli slapjo metodi
  ĪPAŠĪBAS
  Elastība
  Ļoti liela izturība pret triecieniem
  Unikāla šķiedru kombinācija
  Izturība pret laika apstākļu iedarbību
  Izturība pret sīkplaisām un plaisām
  Laba pielipšana pie minerālām pamatnēm un EPS plātnēm

  APRAKSTS
  Ceresit CT 85 java ir izstrādāta, lai siltinātu ēku ārsienas, izmantojot viegli slapjo metodi un EPS plātnes. Tā ir ETICS (ārējās siltumizolācijas kompozītās sistēmas) elements Ceresit Ceretherm ietvaros. CT 85 javu izmanto EPS plātņu nostiprināšanā, kā arī veidojot armēto aizsargslāni, lai siltinātu jaunbūvētus objektus, kā arī ēkas, kurās veic termorenovāciju. Pateicoties ļoti mērķtiecīgai īpašu šķiedru kombinācijai, CT 85 palielina izolācijas sistēmas izturību pret bojājumiem, kā arī pret plaisu un sīkplaisu veidošanos.
Iepakojums 25kg

Tehniskā informācija
Satur: Portlandcements, ar zemu hromātu saturu
Kalcija hidroksīds
Signālvārds: Bīstami
Bīstamības apzīmējums:
H315 Kairina ādu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējums:
P102 Sargāt no bērniem.
P260 Izvairīties ieelpot putekļus.
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P313 Lūdziet palīdzību mediķiem.
10.95 €

līdzīgas preces

ZU Līmēšanas un armēšanas java putu polistirolam
7.99 €
pasūtīt
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 25kg
8.15 €
pasūtīt
CT240 „Winter’’ Ziemas piedeva krāsam un gataviem dekoriem
7.25 €
pasūtīt
ZB ”Premium” Sausā betona java
5.35 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts