CERESIT CM49 PREMIUM FLEXIBLE balta, ļoti elastīga flīžu līme

CERESIT CM49 PREMIUM FLEXIBLEnerada putekļus
 • augsta deformējamība – klase S2
 • lielām plāksnēm līdz 1,2 x 1,2 m
 • dabiska un mākslīga akmens flīzēm
 • marmoram, granītam, travertīnam, konglomerātam
 • apstrādātam kvarcam
 • keramikas, pilnas masas un cementa plāksnēm, kā arī keramikas un stikla mozaīkai
 • armēta ar šķiedrām
 • sliktā stāvoklī esošām pamatnēm: terasēm, balkoniem, fasādēm, kāpnēm
 • baseiniem, ūdens tvertnēm, apsildāmām grīdām
 • mitruma un hidroizolācijai
 • uzklājama vidējā, līdz 10 mm biezā slānī
 • ļoti laba izturība pret slīdi
 • ļoti vienkārša sagatavošana un lietošana
Iepakojums: maisi 20kg

Satur: Portlandcements, ar zemu hromātu saturu
Kaļķains nogulumiezis, kas satur brīvu silīcija dioksīdu
Dūmvadu putekļi, portlandcements
Signālvārds: Bīstami
Bīstamības apzīmējums:
H315 Kairina ādu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.
Drošības prasību apzīmējums:
P102 Sargāt no bērniem.
P260 Izvairīties ieelpot putekļus.
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
P313 Lūdziet palīdzību mediķiem.
P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem
31.90 €

līdzīgas preces

CM12 BALTS ''Elastic'' Flīžu līme ar paaugstinātu elastību
16.25 €
pasūtīt
CM16 "Flexible'' Elastīga flīžu līmjava
13.55 €
pasūtīt
K4 Īpaši elastīga flīžu līme
8.55 €
pasūtīt
CM22 Super elastīga flīžu līme liela izmēra flīzēm
16.70 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts