Ceresit CM22 Super elastīga flīžu līme liela izmēra flīzēm

Ļoti elastīga līmjava liela formāta flīzēm un grūti apstrādājamām pamatnēm
Īpašības
•ar šķiedrām pastiprināta
•Izcili darba parametri
•Pielāgojama konsistence
•Ļoti liela pieļaujamā atšķirība un palielināta ūdens saturēšana (6,8 - 8,8 litri ūdens))
•Izturīga pret virsmas deformāciju uz balkoniem, terasēm un apsildāmajām grīdām (S1 klase)
•Liela formāta gresa flīzēm (> 1 m), keramikai un dabīgajam akmenim
•Pielietojumam telpās un ārpus tām CM 22 Mega Format Flexible flīžu līme nodrošina ļoti elastīgu līmes slāni uz kritiskām virsmām. Tās konsistence ir pielāgojama, tādēļ CM 22 ir ļoti piemērota lielformāta flīzēm - tā ir perfekti noderīga pielietojumam uz apsildāmajiem klona materiāliem, balkoniem, iekšpagalmiem, jo īpaši uz jauniem, iepriekšēji lietiem betona elementiem (vismaz 3 mēnešus veciem).
CM 22 var izmantot arī līdz aptuveni 8 mm dziļu negludumu labošanā un izlīdzināšanā pirms flīžu likšanas.
Iepakojums 20 kg.

Tehniskā informācija

Satur: Portlandcements, ar zemu hromātu saturu
Signālvārds: Bīstami
Bīstamības apzīmējums:
H315 Kairina ādu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējums:
P102 Sargāt no bērniem.
Drošības prasību apzīmējums:
Novēršana
P260 Izvairīties ieelpot putekļus.
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
Drošības prasību apzīmējums:
Reakcija
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P313 Lūdziet palīdzību mediķiem.
Drošības prasību apzīmējums:
Iznīcināšana
P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem
16.70 €

līdzīgas preces

CM29 „Multi Xpress” Ātri sacietējoša universālā flīžu līmjava
16.95 €
pasūtīt
CERESIT CM49 PREMIUM FLEXIBLE balta, ļoti elastīga flīžu līme
31.90 €
pasūtīt
CM16 "Flexible'' Elastīga flīžu līmjava
13.55 €
pasūtīt
CM17 "Super Flexible'' Ļoti elastīga flīžu līmjava
17.45 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts