Knauf K2 Elastīga flīžu līme

Knauf K2
Elastīga flīžu līme.
Paaugstinātas kvalitātes flīžu līme uz cementa bāzes ar samazinātu slīdi un pagarinātu saistīšanās
laiku (atbilst LVS EN 12004 prasībām). Pirms lietošanas gatavais sausais maisījums ir
jāsajauc ar ūdeni. Plānās kārtas flīžu līme - noslogotām, stabilām virsmām; ģipškartonam (montētam uz sienas divās kārtās). Paredzēta keramikas flīžu, plākšņu un attaukotu, necaurspīdīgu dabīgā akmens plākšņu līmēšanai. Sienām un grīdām, pielietojama arī apsildāmajām grīdām. Iekšdarbiem un ārdarbiem.
Īpašības
• Elastīga
• Augsta sākotnējā saķere
• Bez rukuma un sprieguma
• Sala izturīga
• Slodzes izturīga
• Ar pagarinātu ieklāšanas laiku
• Ar samazinātu slīdi
Iepakojums 25kg.

Signālvārds: Bīstami
Bīstamības apzīmējumi: H315 Kairina ādu
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu
Papildus bīstamības apzīmējumi: Nav.
Drošības prasību apzīmējumi:
Vispārējie: P102 Sargāt no bērniem
Profilakse: P261 Izvairīties no putekļu ieelpošanas
P280 Izmantot aizsargcimdus un acu/sejas aizsargus
Reakcija: P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/ziepju daudzumu
P304 + P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu
P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.
Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu
Glabāšana: Nav.
Iznīcināšana: P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem
5.38 €

līdzīgas preces

CM17 "Super Flexible'' Ļoti elastīga flīžu līmjava
17.45 €
pasūtīt
CM29 „Multi Xpress” Ātri sacietējoša universālā flīžu līmjava
16.95 €
pasūtīt
CM11 ''Comfort Plus" Universāla flīžu līmjava
7.35 €
pasūtīt
CM 17 LOW DUST 25KG
18.70 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts