Knauf K4 Īpaši elastīga flīžu līme

Knauf K4
Īpaši elastīga flīžu līme.
Elastīga paaugstinātas kvalitātes flīžu līme uz cementa bāzes ar samazinātu slīdi (atbilst LVS EN
12004 prasībām). Pirms lietošanas gatavais sausais maisījums ir jāsajauc ar ūdeni. Plānās kārtas flīžu līme - elastīgām virsmām: Knauf sausajām grīdām; ģipškartonam (montētam uz sienas vienā kārtā); mitrumizturīgām koka virsmām, ievērojot attiecīgos norādījumus; virsmām, kas pakļautas straujām temperatūras izmaiņām. Terasēm un balkoniem.
Piemērota klinkera apdares flīžu līmēšanai ārdarbos. Pielietojama iestrādei “flīze uz flīzes”.
Sienām un grīdām, paredzēta apsildāmām grīdām.Iekšdarbiem un ārdarbiem.
Īpašības
• Īpaši elastīga
• Termoizturība līdz + 80°C
• Izturīga pret temperatūras svārstībām
• Augsta sākotnējā saķere
• Bez rukuma un sprieguma
• Sala izturīga
• Slodzes izturīga
• Ar samazinātu slīdi
Iepakojums 25kg.

Signālvārds: Bīstami
Bīstamības apzīmējumi: H315 Kairina ādu
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu
Papildus bīstamības apzīmējumi: Nav.
Drošības prasību apzīmējumi:
Vispārējie: P102 Sargāt no bērniem
Profilakse: P261 Izvairīties no putekļu ieelpošanas
P280 Izmantot aizsargcimdus un acu/sejas aizsargus
Reakcija: P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/ziepju daudzumu
P304 + P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un
nodrošināt netraucētu elpošanu
P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.
Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu
Glabāšana: Nav.
Iznīcināšana: P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem
8.55 €

līdzīgas preces

CM11 ''Comfort Plus" Universāla flīžu līmjava
7.35 €
pasūtīt
CM12 ''Elastic'' Flīžu līme ar paaugstinātu elastību
11.95 €
pasūtīt
CM16 "Flexible'' Elastīga flīžu līmjava
13.55 €
pasūtīt
CM 17 LOW DUST 25KG
18.70 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts