Ceresit CE79 Ultraepoxy Industrial Divkomponentu, ķīmiski izturīga epoksīda java flīžu un akmeņu uzstādīšanai un izšuvošanai

Īpašības
  • pieejama daudzos viendabīgos krāsu toņos (augsta krāsas stabilitāte)
  • ūdensizturīga
  • ārkārtīgi viegli pielietot un tīrīt
  • lieliska izturība pret ķīmisku un mehānisku iedarbību
  • nav rukuma, tāpēc nav plaisu un plīsumu
  • kā flīžu līme neslīd vertikālā virzienā
  • šuves platums 1 līdz 15 mm
  • pielietošanai iekštelpās un ārpus telpām
Apraksts
Ķīmiski un pastāvīgi izturīgai keramikas flīžu un akmeņu, skābes izturīgo ķieģeļu, šķelto flīžu, skaidu plātņu, porcelāna, klinkera plākšņu un ar sintētiskajiem sveķiem saistīto plākšņu (Agglo marble un citu) uzstādīšanai un izšuvošanai. Keramikas segumu uzstādīšanai un izšuvošanai zonās, kas pakļautas agresīvām vielām, piemēram, ārstnieciskajās vannās, pienotavās, rūpnieciskās virtuvēs, akumulatoru telpās, automazgātavās, alus darītavās, skābbarības bedrēs, dzīvnieku novietnēs, peldbaseinos, laboratorijās, kūrortos, saunās un tvaika pirtīs. Pielietošanai iekštelpās un ārpus telpām pastāvīgi slapjās vietās un saskarē ar iesāļu ūdeni.
Spainis 5kg.

Tehniskā informācija

KOMPONENTS A Satur: Reakcijas produkts: A-(epihlorhidrīn)bis-fenols,; epoksigumija (ar vidējo molekulmasu, mazāku par 700)
F-(epihlorhidrīn) bisfenols, epoksigumija (ar vidējo molekulmasu mazāku par 700)
oksirāns, mono[(C12–14-alkiloksi)metil]atvasinājumi
Signālvārds: Brīdinājums
Bīstamības apzīmējums:
H315 Kairina ādu.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Papildu informācija
EUH211 Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.
Drošības prasību apzīmējums:
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102 Sargāt no bērniem.
Drošības prasību apzīmējums:
Novēršana
P261 Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
Drošības prasību apzīmējums:
Reakcija
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
Drošības prasību apzīmējums:
Iznīcināšana
P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem
Komponents B Satur Taukskābes, C18-nepiesāt., reakcijas produkti ar tetraetilēnpentamīnu
Reaction mass of trientine and trientine, mono- and di-propoxylated
Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction
Signālvārds: Bīstami
Bīstamības apzīmējums:
H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējums:
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102 Sargāt no bērniem.
Drošības prasību apzīmējums:
Novēršana
P260 Neieelpot miglu/izgarojumus.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
Drošības prasību apzīmējums:
Reakcija
P301+P330+P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.
P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
Drošības prasību apzīmējums:
Iznīcināšana
P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem
55.55 €

līdzīgas preces

CE40* „Aquastatic” Elastīga šuve. Pelēks. 5kg
9.45 €
pasūtīt
CE40** „Aquastatic” Elastīga šuve 5kg
14.80 €
pasūtīt
CE43* „Grand'Elit” Īpaši izturīga un elastīga šuve. Balts. 25kg
35.04 €
pasūtīt
CE89 Ultraepoxy Premium Divkomponentu, ķīmiski izturīga epoksīda java flīžu un mozaīku uzstādīšanai un izšuvošanai
39.89 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts