Ceresit CE89 Ultraepoxy Premium Divkomponentu, ķīmiski izturīga epoksīda java flīžu un mozaīku uzstādīšanai un izšuvošanai

 Īpašības:
  • optimizēta izturība pret UV starojumu un laika apstākļiem
  • stabili un viendabīgi krāsu toņi visu veidu flīzēm
  • ārkārtīgi viegli pielietot un tīrīt pat salīdzinājumā ar cementa šuvju javu. novērš krāsu pigmenta noplūdi uz keramikas virsmām
  • lieliska ķīmiskā izturība
  • augsta mehāniskā stiprība
  • ūdensizturīga
  • nav rukuma, tāpēc nav plaisu un plīsumu
  • kā līme neslīd vertikālā virzienā
  • var tikt izmantota kā šuvju java un līme
  • šuves platums 1 līdz 15 mm
Apraksts:
Izmanto pret ķimikālijām izturīgu sienu un grīdas flīžu uzstādīšanai un izšuvošanai iekštelpās un ārpus telpām ar šuvju platumu starp 1 un 15 mm (piemēram: grīdu un sienu flīzēm vispārējās dzīvojamās, sabiedriskās un rūpnieciskās zonās; grīdu un sienu flīzēm vannas istabās un dušās, peldbaseinos, tvertnēs ar karstu vai iesāļu ūdeni, kūrortos un tvaika pirtīs; apsildāmām grīdām; virtuves galdiem; terasēm un balkoniem; atļauta saskare ar dzeramo ūdeni un izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Piemērota izmantošanai vietās, kur virsmas ir pakļautas agresīvām ķīmiskām vielām iemēram, pienotavās, kautuvēs, raudzēšanas telpās un pārtikas rūpniecībā. Tā ir ieteicama arī peldbaseinu un tvertņu, kas satur karstu vai iesāļu ūdeni, kūrortu un tvaika pirtu virsmu izšuvošanai.
Spainis 2,5kg.

Tehniskā informācija

KOMPONENTS A Satur: Reakcijas produkts: A-(epihlorhidrīn)bis-fenols,; epoksigumija (ar vidējo molekulmasu, mazāku par 700)
F-(epihlorhidrīn) bisfenols, epoksigumija
oksirāns, mono[(C12–14-alkiloksi)metil]atvasinājumi
Pentametil-4-piperidilsebacinātu reakcijas masa
Signālvārds: Brīdinājums
Bīstamības apzīmējums:
H315 Kairina ādu.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējums:
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102 Sargāt no bērniem.
Drošības prasību apzīmējums:
Novēršana
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
Drošības prasību apzīmējums:
Iznīcināšana
P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem
KOMPONENTS B Satur: Taukskābes, C18-nepiesāt., reakcijas produkti ar tetraetilēnpentamīnu
Reaction mass of trientine and trientine, mono- and di-propoxylated
Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction
Signālvārds: Bīstami
Bīstamības apzīmējums:
H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējums:
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102 Sargāt no bērniem.
Drošības prasību apzīmējums:
Novēršana: P260 Neieelpot miglu/izgarojumus.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus.
Drošības prasību apzīmējums:
Reakcija P301+P330+P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.
P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
Drošības prasību apzīmējums:
Iznīcināšana
P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem


38.50 €

līdzīgas preces

CE43* „Grand'Elit” Īpaši izturīga un elastīga šuve. Pelēks. 25kg.
32.56 €
pasūtīt
CE40** „Aquastatic” Elastīga šuve 2kg
7.69 €
pasūtīt
CE40* „Aquastatic” Elastīga šuve. Balts. 2kg
5.06 €
pasūtīt
CE43** „Grand'Elit” Īpaši izturīga un elastīga šuve 25kg
54.67 €
pasūtīt
Sazinieties ar mums

Uzraksti savu ziņojumu un mēs atbildēsim tuvākajā laikā!

Paldies, Jusu ziņojums tika nosūtīts